Wednesday, August 1, 2012

ข้อสอบอาเซียน

กิจกรรมอาเซียน

ตอบคำถาม


คำถาม :
แบบแผน กฎเกณฑ์  ข้อบังคับ  ที่สังคมกำหนดไว้ เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกในสังคมยึดถือและปฏิบัติ หมายถึงข้อใด
ตัวเลือกที่ 1 :
        บรรทัดฐาน
ตัวเลือกที่ 2 :
        ค่านิยม
ตัวเลือกที่ 3 :
        ความเชื่อ
ตัวเลือกที่ 4 :
        ประเพณี
คำถาม :
ข้อใดไม่ใช่ประเภทของบรรทัดฐาน
ตัวเลือกที่ 1 :
 วิถีประชา
ตัวเลือกที่ 2 :
 จารีต
ตัวเลือกที่ 3 :
 ความเชื่อ
ตัวเลือกที่ 4 :
 กฎหมาย


คำถาม :
การให้ความเคารพผู้ใหญ่ จัดเป็นบรรทัดฐานประเภทใด
ตัวเลือกที่ 1 :
 วิถีประชา
ตัวเลือกที่ 2 :
 จารีต
ตัวเลือกที่ 3 :
 กฎหมาย
ตัวเลือกที่ 4 :
 ไม่มีข้อใดถูก


คำถาม :
ความซื่อสัตย์ระหว่างสามี ภรรยา จัดเป็นบรรทัดฐานประเภทใด
ตัวเลือกที่ 1 :
 วิถีประชา
ตัวเลือกที่ 2 :
 จารีต
ตัวเลือกที่ 3 :
 กฎหมาย
ตัวเลือกที่ 4 :
 ค่านิยม


คำถาม :
ความเชื่อ หมายถึงข้อใด
ตัวเลือกที่ 1 :
 แนวความคิด ความเชื่อที่บุคคลในสังคมยึดถือเป็นเครื่องตัดสินใจและกำหนดการกระทำของตนเอง
ตัวเลือกที่ 2 :
 บทบัญญัติที่ตราขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารบ้านเมือง
ตัวเลือกที่ 3 :
 ความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมที่ยึดมั่น และยอมรับในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตัวเลือกที่ 4 :
 แนวทางปฏิบัติของบุคคลในสังคมที่ปฏิบัติอยู่ทั่วไป


คำถาม :
ค่านิยมตามข้อใดที่ควรปลูกฝัง
ตัวเลือกที่ 1 :
 การเห็นแก่พวกพ้อง
ตัวเลือกที่ 2 :
 การเชื่อโชคลาง
ตัวเลือกที่ 3 :
 การเล่นการพนัน
ตัวเลือกที่ 4 :
 ความซื่อสัตย์สุจริต


คำถาม :
แนวความคิด ความเชื่อที่บุคคลในสังคมยึดถือเป็นเครื่องตัดสินใจและกำหนดการกระทำของตนเองหมายถึงข้อใด
ตัวเลือกที่ 1 :
 ค่านิยม
ตัวเลือกที่ 2 :
 จารีต
ตัวเลือกที่ 3 :
 ความเชื่อ
ตัวเลือกที่ 4 :
 วิถีประชา


คำถาม :
ถ้าสมาชิกในสังคมไม่ปฏิบัติตามสิ่งใด ที่ทำให้เกิดผลคือคนในสังคมรังเกียจ ได้รับการดูหมิ่นเหยียดหยาม แต่ไม่มีการลงโทษที่เป็นกิจจะลักษณะ
ตัวเลือกที่ 1 :
 ค่านิยม
ตัวเลือกที่ 2 :
 จารีต
ตัวเลือกที่ 3 :
 ความเชื่อ
ตัวเลือกที่ 4 :
 กฎหมาย


คำถาม :
ค่านิยมในข้อใดที่ควรแก้ไข
ตัวเลือกที่ 1 :
 การยกย่องผู้ที่ทำความดี
ตัวเลือกที่ 2 :
 ความกตัญญู
ตัวเลือกที่ 3 :
 การเห็นแก่พวกพ้อง
ตัวเลือกที่ 4 :
 ความจงรักภักดีต่อชาติ


คำถาม :
เครื่องขัดเกลาทางสังคม ข้อใดที่สมาชิกในสังคมผ่าฝืนแล้วต้องได้รับโทษที่บัญญัติให้สอดคล้องกับความร้ายแรงของความผิด
ตัวเลือกที่ 1 :
 ค่านิยม
ตัวเลือกที่ 2 :
 จารีต
ตัวเลือกที่ 3 :
 ความเชื่อ
ตัวเลือกที่ 4 :
 กฎหมาย

No comments:

Post a Comment